Jasenská Dolina - Zorbing
Predpredaj SEZÓNNYCH NEPRENOSNÝCH SKIPASOV za výhodné ceny !
Nyári táborok a gyermekek a Jasenská Dolina
Letné tábory pre vaše deti
Stav vlekov
Sneh: 
--
Podmienky: 
--
vlek A | TATRAPOMA H60
vlek B | TATRAPOMA F10
vlek C | TATRAPOMA F10
vlek D | TATRAPOMA S
vlek E | TATRAPOMA S
lanovka G | SF4 ENTERPRISE
vlek H | TATRAPOMA H80
V prevádzke
Mimo prevádzky

Biely kódex

Biely kódex

· OHĽADUPLNOSŤ NAVZÁJOM - každý návštevník sa musí v areáli strediska, najmä na trati správať tak, aby neohrozil iného návštevníka a nespôsobil mu škodu.

· PRIMERANÁ RÝCHLOSŤ - každý lyžiar musí mať na zjazdovke prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, počasiu, snehovým podmienkam ako aj hustote lyžiarov na trati.

· VOĽBA SMERU JAZDY A ZODPOVEDNOSŤ - lyžiar prichádzajúci zozadu musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Prednosť má vždy lyžiar vpredu. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

· SMER JAZDY - po označených zjazdovkách je povolené pohybovať sa len smerom z hora nadol. Je prísne zakázané pohybovať sa po vyznačených zjazdovkách v protismere! (neplatí pre obsluhu a personál lyžiarskeho strediska)

· PREDCHÁDZANIE - predchádzať je dovolené zľava aj sprava ale tak, aby predchádzaný lyžiar mal dostatočný priestor pre zmenu smeru a aj spôsobu jazdy.

· VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ - každý, kto vchádza na zjazdovú trať, alebo ju prechádza, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora nepribližuje iný lyžiar, aby neohrozil seba ani iných a aby zabránil možnej kolízii.

· ZASTAVENIE - návštevník môže zastaviť a stáť iba na miestach, kde je dobre viditeľný a kde nebráni ostatným v riadnom užívaní trate. Zastaviť a  stáť sa môže iba na okraji zjazdovej trate.

· PEŠÍ POHYB - pešo sa môže pohybovať iba mimo zjazdoviek.

· REŠPEKTOVANIE ZNAČENIA - každý musí rešpektovať všetky značenia umiestnené na zjazdových tratiach.

· PRÍPAD NEHODY - pri úraze na lyžiarskej trati i mimo nej je každý lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť to oprávnenej osobe. (Horskej záchrannej službe, Lyžiarskej službe strediska, prípadne pracovníkom lanových dráh alebo vlekov.)

· PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI - každý účastník a aj svedok nehody, je povinný poskytnúť horskej službe alebo pracovníkom strediska základné údaje o svojej osobe.

· BEZPEČNOSŤ - osoby mladšie ako 15 rokov sú povinné chrániť si na lyžiarskej trati hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. - Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati ukladá povinnosť zabezpečiť, aby osoby mladšie ako 15 rokov mali oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky. - Označené zjazdové trate sú upravované okrem "freeridových" zón. Každý návštevník používa trate na vlastné riziko a pred použitím musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav tratí, počasie a ich priepustnosť.

· SKIPAS - každý návštevník je povinný používať prepravné zariadenia len s  platným skipasom a pred nastúpením na prepravné zariadenie je povinný na výzvu pracovníka strediska alebo inej osoby poverenej výkonom kontroly sa ním preukázať. Za platný sa považuje skipas, ktorého doba platnosti neuplynula a pre ktorý návštevník spĺňa všetky požadované podmienky. V prípade, ak bol skipas vydaný na meno, je neprenosný a je ho oprávnená používať výlučne len osoba, na meno ktorej bol vydaný.