Banner Jasenská Dolina
Season skipasses 2014/2015 on sale.
Banner Jasenská Dolina
Joint ticket for ski resorts Jasenská Dolina, Winter park Martinky and Snowland Valcianska Dolina
Banner Jasenská Dolina
Skiing and hiking in the beautiful Great Fatra.
Lifts status
Snow: 
0 cm
Conditions: 
--
Track | TATRAPOMA H60
Track B | TATRAPOMA F10
Track C | TATRAPOMA F10
Track D | TATRAPOMA S
Track E | TATRAPOMA S
Track F | LPVE-snowtubing
Cablecar G | SF4 ENTERPR.
Track H | TATRAPOMA H80
In-operation
Out of service
Ski resort profile >>>

Biely kódex

Biely kódex

· OHĽADUPLNOSŤ NAVZÁJOM - každý návštevník sa musí v areáli strediska, najmä na trati správať tak, aby neohrozil iného návštevníka a nespôsobil mu škodu.

· PRIMERANÁ RÝCHLOSŤ - každý lyžiar musí mať na zjazdovke prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, počasiu, snehovým podmienkam ako aj hustote lyžiarov na trati.

· VOĽBA SMERU JAZDY A ZODPOVEDNOSŤ - lyžiar prichádzajúci zozadu musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Prednosť má vždy lyžiar vpredu. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

· SMER JAZDY - po označených zjazdovkách je povolené pohybovať sa len smerom z hora nadol. Je prísne zakázané pohybovať sa po vyznačených zjazdovkách v protismere! (neplatí pre obsluhu a personál lyžiarskeho strediska)

· PREDCHÁDZANIE - predchádzať je dovolené zľava aj sprava ale tak, aby predchádzaný lyžiar mal dostatočný priestor pre zmenu smeru a aj spôsobu jazdy.

· VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ - každý, kto vchádza na zjazdovú trať, alebo ju prechádza, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora nepribližuje iný lyžiar, aby neohrozil seba ani iných a aby zabránil možnej kolízii.

· ZASTAVENIE - návštevník môže zastaviť a stáť iba na miestach, kde je dobre viditeľný a kde nebráni ostatným v riadnom užívaní trate. Zastaviť a  stáť sa môže iba na okraji zjazdovej trate.

· PEŠÍ POHYB - pešo sa môže pohybovať iba mimo zjazdoviek.

· REŠPEKTOVANIE ZNAČENIA - každý musí rešpektovať všetky značenia umiestnené na zjazdových tratiach.

· PRÍPAD NEHODY - pri úraze na lyžiarskej trati i mimo nej je každý lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť to oprávnenej osobe. (Horskej záchrannej službe, Lyžiarskej službe strediska, prípadne pracovníkom lanových dráh alebo vlekov.)

· PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI - každý účastník a aj svedok nehody, je povinný poskytnúť horskej službe alebo pracovníkom strediska základné údaje o svojej osobe.

· BEZPEČNOSŤ - osoby mladšie ako 15 rokov sú povinné chrániť si na lyžiarskej trati hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. - Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati ukladá povinnosť zabezpečiť, aby osoby mladšie ako 15 rokov mali oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky. - Označené zjazdové trate sú upravované okrem "freeridových" zón. Každý návštevník používa trate na vlastné riziko a pred použitím musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav tratí, počasie a ich priepustnosť.

· SKIPAS - každý návštevník je povinný používať prepravné zariadenia len s  platným skipasom a pred nastúpením na prepravné zariadenie je povinný na výzvu pracovníka strediska alebo inej osoby poverenej výkonom kontroly sa ním preukázať. Za platný sa považuje skipas, ktorého doba platnosti neuplynula a pre ktorý návštevník spĺňa všetky požadované podmienky. V prípade, ak bol skipas vydaný na meno, je neprenosný a je ho oprávnená používať výlučne len osoba, na meno ktorej bol vydaný.