banner-zima-jased-2022-slim

Každý návštevník sa musí v areáli strediska, najmä na trati správať tak, aby neohrozil iného návštevníka a nespôsobil mu škodu.

Každý lyžiar musí mať na zjazdovke prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, počasiu, snehovým podmienkam ako aj hustote lyžiarov na trati.

Lyžiar prichádzajúci zozadu musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Prednosť má vždy lyžiar vpredu. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

Po označených zjazdovkách je povolené pohybovať sa len smerom z hora nadol. Je prísne zakázané pohybovať sa po vyznačených zjazdovkách v protismere! (neplatí pre obsluhu a personál lyžiarskeho strediska)

Predchádzať je dovolené zľava aj sprava ale tak, aby predchádzaný lyžiar mal dostatočný priestor pre zmenu smeru a aj spôsobu jazdy.

Každý, kto vchádza na zjazdovú trať, alebo ju prechádza, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora nepribližuje iný lyžiar, aby neohrozil seba ani iných a aby zabránil možnej kolízii.

Návštevník môže zastaviť a stáť iba na miestach, kde je dobre viditeľný a kde nebráni ostatným v riadnom užívaní trate. Zastaviť a stáť sa môže iba na okraji zjazdovej trate.

Pešo sa môže pohybovať iba mimo zjazdoviek.

Každý musí rešpektovať všetky značenia umiestnené na zjazdových tratiach.

Pri úraze na lyžiarskej trati i mimo nej je každý lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť to oprávnenej osobe. (Horskej záchrannej službe, Lyžiarskej službe strediska, prípadne pracovníkom lanových dráh alebo vlekov.)

Každý účastník a aj svedok nehody, je povinný poskytnúť horskej službe alebo pracovníkom strediska základné údaje o svojej osobe.

Osoby mladšie ako 15 rokov sú povinné chrániť si na lyžiarskej trati hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. – Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati ukladá povinnosť zabezpečiť, aby osoby mladšie ako 15 rokov mali oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky. – Označené zjazdové trate sú upravované okrem „freeridových“ zón. Každý návštevník používa trate na vlastné riziko a pred použitím musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav tratí, počasie a ich priepustnosť.

Každý návštevník je povinný používať prepravné zariadenia len s platným skipasom a pred nastúpením na prepravné zariadenie je povinný na výzvu pracovníka strediska alebo inej osoby poverenej výkonom kontroly sa ním preukázať. Za platný sa považuje skipas, ktorého doba platnosti neuplynula a pre ktorý návštevník spĺňa všetky požadované podmienky. V prípade, ak bol skipas vydaný na meno, je neprenosný a je ho oprávnená používať výlučne len osoba, na meno ktorej bol vydaný.