banner-zima-jased-2022-slim

Národný park Veľká Fatra

zaberá východnú časť regiónu. Na východe ju ohraničujú Nízke Tatry, Liptovská kotlina a Chočské vrchy, na severe Oravská vrchovina a Krivánska Malá Fatra, na západe Turčianska kotlina, na juhu Kremnické vrchy. Najvyšší vrch Ostredok (1592 m n.m.). Priemerná výška, ktorú dosahuje toto pohorie je 900 m. Z turistického hľadiska patrí medzi najvýznamnejšie pohoria Slovenska, hlavne v letnom ale i v zimnom období.

Vyhľadávané sú najmä veľkofatranské doliny: Gaderská, Blatnická, Necpalská, Jasenská, Belianska, v záveroch ktorých majú lesy pralesovitý charakter. Pre Veľkú Fatru je charakteristický výskyt tisu. Pestrá kvetena sa vyskytuje najmä na vrcholoch Tlstej, Ploskej a Suchého. Veľká Fatra má svoj endemický druh – cyklámen fatranský. Z fauny sa v hojnom počte vyskytuje jeleň karpatský, srnec hôrny, diviak, medveď hnedý, hniezdia tu orol skalný, orol krikľavý, sokol sťahovavý. 

Na území regiónu Turiec sa nachádza 43% celkovej plochy NP, t.j. 359,6 km2. Je to jedno z prvých veľkoplošných chránených území, vyhlásené v roku 1973. Národným parkom sa stala v roku 2002. Na území NP je 16 štátnych prírodných rezervácii, 2 chránené náleziská, 14 chránených prírodných výtvorov, 9 chránených prírodných pamiatok.

Návštevný poriadok

Chráňte prírodu Veľkej Fatry. Dodržujte ustanovenia štatútov stredísk cestovného ruchu, rekreačných obci a chatových osád. Neničte, nepoškodzujte neznečisťujte prírodu. Znečisťovanie prameňov, vodných tokov, umývanie motorových vozidiel, vypúšťanie olejov a iných škodlivých látok je zakázané. Netrhajte a nepoškodzujte rastliny a ich koreňový systém. Neolamujte vetvy stromov, neznehodnocujte lesné porasty, lúky a pastviny.

Neničte hniezda vtákov, nepoškodzujte zariadenia na prikrmovanie a ochranu zverí. Rušenie, prenasledovanie a odchyt živočíchov je zakázané.

Zachovajte ticho. Hlukom rušíte živú prírodu. Obmedzujte používanie svietidiel vo voľnej prírode na najnutnejšiu mieru.
Nepoškodzujte jaskynné priestory, krasové, skalné a iné výtvory prírody.

Oheň zakladajte len na vyhradených a označených priestoroch.

Táborenie, bivakovanie a parkovanie motorových vozidiel je povolené len na vyhradených a označených priestoroch.

Nejazdite motorovými vozidlami mimo verejných komunikácií.

Pohybujte sa len po turistických značkovaných chodníkoch a verejných komunikáciách, neskracujte ich. Nepoškodzujte označenia, informačné a orientačné zariadenia.

Dbajte na svoju bezpečnosť aj bezpečnosť ostatných návštevníkov. Nočné túry a prechody oznámte staniciam Horskej služby. Horolezeckú činnosť je možné prevádzať len na vyhradených miestach.

Všetky hromadné podujatia v území NP Veľká Fatra musia byť schválené príslušnými orgánmi štátnej správy.

Prírodné rezervácie, chránené areály, prírodné pamiatky majú ustanovené osobitné ochranné podmienky a pohyb v nich je povolený len po značkovaných turistických chodníkoch.

Jaskyne a priepasti sú náučnými lokalitami. Na ich sprístupnenie a iné kultúrno – výchovné využitie sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

Dodržujte rady a pokyny pracovníkov Správy NP Veľká Fatra, Lesnej stráže, Poľovnej stráže, Stráže prírody, Horskej služby a ostatných kontrolných orgánov.

Všetky zaujímavé pozorovania a nálezy, ako aj poškodzovanie prírodného prostredia hláste pracovníkom Správy NP Veľká Fatra, Čachovský rad 7, Vrútky, č.tel.: 043/4284503.

Tieto pokyny sú záväzné pre všetkých návštevníkov NP Veľká Fatra. Prosíme Vás, dodržujte ich. Spríjemníte tým pobyt sebe aj ostatným návštevníkom. Príroda patrí všetkým, chráňte ju!